Predpoklady manažéra pre prácu s ľuďmi

Pracovať s ľuďmi nemusí byť pre každého to pravé. Najlepší lekár nemusí byť dobrý  riaditeľ nemocnice. To isté platí o každom povolaní. Totižto práca na pozícii, ktorá je spojená s vedením ľudí, kladie na príslušného manažéra isté nároky, nezávislé na jeho odbornosti. Ide o vzťah k ľuďom, v tomto prípade najmä k tým, s ktorými pracujeme.

REŠPEKT je postoj k okolitým ľuďom, ktorý nám umožňuje zmieriť sa s tým, že každý z nás je iný, má iné skúsenosti a iné vnímanie tých istých veci a javov. To je fakt a nedá sa s ním nič robiť. Poznám viacero manažérov, ktorí trvajú na tom, že správne je výhradne ich videnie sveta. Zhruba to vyzerá takto: „Ja mám skúsenosti a vedomosti, stokrát som si to prešiel a mám pravdu. Každý, kto bude myslieť ako ja, bude mať tiež pravdu. Kto myslí inak, sa mýli.“
Potom trávia veľa času bezvýslednými pokusmi donútiť ľudí, aby mysleli tak ako oni, čo sa nikdy nepodarí. Môžu dosiahnuť akurát tak pretvárku svojich spolupracovníkov.

Snažiť sa „ukecať“ podriadených, aby súhlasili s názorom manažéra a rozdeliť svoju zodpovednosť za vlastné rozhodnutia medzi nich napriek ich nesúhlasu, je manažérska zbabelosť. Správnym postojom je rešpekt. Manažér si má vypočuť názor svojich podriadených, nechať si ho prípadne vysvetliť a následne v rámci svojej zodpovednosti rozhodnúť. Buď dá svojim podriadeným za pravdu, alebo rozhodne inak a vysvetlí, prečo to urobil. V oboch prípadoch podriadeným poďakuje za ich názory. Podriadení síce nemusia súhlasiť, ale budú rešpektovať manažérovu zodpovednosť a urobia to, čo od nich žiada.

EMPATIA je schopnosť vcítiť sa do postoja iného človeka. Manažérovi táto schopnosť pomáha porozumieť svojim spolupracovníkom. Je však postavená najmä na vôli porozumieť. Niektorí manažéri sa tvrdohlavo držia predstav, že vo „firemných“ záležitostiach nemajú osobné záujmy, postoje a emócie čo robiť. To je však obrovský omyl. Môžme sa akokoľvek snažiť zviazať všetku činnosť vo firme procesmi, zaviesť jednotné štandardy a zredukovať ľudí na „jednotky výkonu“. Názov „spoločnosť“, ktorý sa veľmi často vyskytuje v názvoch firiem, hovorí jasne, že firmu tvoria ľudské bytosti. Ak ich vnímanie zredukujeme na výkon, vnímame iba „roboty“. Nielenže sa pripravujeme o ich iniciatívu, zvyšujúcu výkon, o ich kreativitu, posúvajúcu firmu vpred, ale ešte tieto schopnosti aj obraciame proti sebe, prípadne proti firme.

Správnym postojom je empatické vnímanie spolupracovníkov. Častá vzájomná komunikácia, pozorné počúvanie a snaha pochopiť správne obsah a pozadie toho, čo kolegovia hovoria. Takisto im umožniť, aby pochopili postoje a rozhodnutia manažéra. Takýto prístup umožní budovať z ľudí skutočný tím so silným synergickým efektom spolupráce.

VODCOVSTVO je komplexnou schopnosťou manažéra viesť ľudí. Zahŕňa schopnosť robiť rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť pred svojimi ľuďmi aj pred celým okolitým svetom. Ďalej schopnosť vybudovať, udržiavať a viesť tím ľudí na základe svojej prirodzene získanej autority, nie na základe menovania do funkcie.
Najmä však schopnosť stáť na čele svojho tímu v dobrom aj zlom. Byť prvým medzi rovnými. Namiesto „riaditeľského“ pokynu „Choďte!“ používať vodcovské „Poďme!“

Kto tieto schopnosti má, má základné predpoklady doviesť svoj tím k úspechom. No a kto ich nemá, mal by si v prvom rade sám pre  seba ujasniť, či naozaj chce pracovať s ľuďmi a teda aj pre nich. Ak je odpoveď kladná, nikdy nie je neskoro na sebe začať pracovať a požiadať o pomoc, podporu či kaučing skúsenejších kolegov.

Moja vďaka za uvedené poznania patrí kolegom z tímov, ktoré som mal tú česť viesť.

Tento obsah bol zaradený v Manažérske zručnosti. Zálohujte si trvalý odkaz.